67-261-35-59 gabinet@tsokolowska.pl

RODO

Informacja dla pacjenta w przedmiocie przetwarzania danych osobowych przez PRYWATNY GABINET STOMATOLOGICZNY TATIANA SOKOŁOWSKA

Administratorem Pana/i danych osobowych jest PRYWATNY GABINET STOMATOLOGICZNY TATIANA SOKOŁOWSKA, ul. Długa 1A, 62-110 Damasławek, NIP: 766-114-02-85 („Prywatny Gabinet Stomatologiczny Tatiana Sokołowska” lub „Administrator”).

Większość danych podaje Pan/i samodzielnie.

Podczas świadczenia usług tworzymy dokumentację medyczną, w której odnotowane są wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia w szczególności informacje o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, historii leczenia, wyniki badań. Dane te są zbierane tylko jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia procesu leczenia.

Podczas świadczenia usług tworzymy dokumentację medyczną, w której odnotowane są wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia w szczególności informacje o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, historii leczenia, wyniki badań. Dane te są zbierane tylko jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia procesu leczenia.

Celem przetwarzania Pan/i danych jest:

– ustalenie Pana/i tożsamości przed udzieleniem świadczenia, weryfikacja danych w rejestracji lub gabinecie lekarskim (art 6 ust 1 lit c oraz art. 9 ust 2 lit h RODO – art. 25 pkt 1 ustawy o prawach pacjenta oraz par 10 ust 1 pkt 2 Rozp. MZ)

– prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej (art. 9 ust 2 lit h RODO – art. 24 ust 1 ustawy o prawach pacjenta)

– realizacja praw pacjenta – odbieranie oświadczeń, upoważnianie innych osób do informacji o stanie zdrowia, dokumentacji medycznej – art. 6 ust 1 lit c RODO w związku z art. 9 ust 3 i art. 26 ust 1 ustawy o prawach pacjenta

– kontakt (na podany nr e-mail lub telefonicznie) z powodów organizacyjnych (zmiana terminu wizyty, informacja o przygotowaniu do świadczenia, odbiór wyników, poinformowanie o terminie i godzinie wizyty) – art. 6 ust 1 lit b oraz f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora – zarządzanie harmonogramami)

– dochodzenie roszczeń oraz prowadzenia rozliczeń finansowych z prowadzonej działalności gospodarczej– ART. 6 ust 1 lit c – art. 74 ust 2 ustawy o rachunkowości

– marketing bezpośredni własnych usług – art. 6 ust 1 lit f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)

– zagwarantowanie bezpieczeństwa osób i mienia na terenie siedziby Administratora – dane z monitoringu przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 lit f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)
Dane osobowe będą przetwarzane także na podstawie zgody (w razie jej wyrażenia) – w celu wskazanym w treści udzielonej zgody.

Udzielenie zgody jest zawsze dobrowolne. Zgoda może być w dowolnym momencie cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie przed cofnięciem. Zgodę można cofnąć przesyłając stosowną informację na adres mailowy Administratora: gabinet@tsokolowska.pl.

Pana/i dane mogą być udostępniane:

– innym podmiotom leczniczym współpracującym z Prywatny Gabinet Stomatologiczny Tatiana Sokołowska w celu zapewnienia ciągłości leczenia

– osobom upoważnionym przez Pana/ią

– dostawcom usług w zakresie techniki dentystycznej (laboratoria protetyczne)
Pana/i dane będą powierzane do przetwarzania podmiotom, z których usług korzysta Administrator – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług, w szczególności:

– dostawcom usług księgowych (przykładowo: wystawiając Panu/i fakturę, musimy przekazać ją do rozliczenia do naszego biura rachunkowego, i w ten sposób powierzamy podmiotowi świadczącemu nam usługi księgowe Państwa dane – zawarte na fakturze – do przetwarzania)

– dostawcom usług i rozwiązań technicznych i organizacyjnych (teleinformatycznym, firmom kurierskim, pocztowym, dostawcom sprzętu diagnostycznego)

– dostawcom usług prawnych i doradczych (kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym)

Pana/i dane nie będą przekazywane poza obszar UE.

Pana/i dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
Dokumentację medyczną mamy obowiązek przechowywać przez okres 20 lat od dnia dokonania ostatniego wpisu.

Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości i względów podatkowych przetwarzamy przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Jeżeli dane są przechowywane w celu dochodzenia roszczeń (w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzać będziemy je przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z kodeksu cywilnego.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody – dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia tej zgody.
Nagrania z monitoringu przechowywane będą przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy; w przypadku, w którym nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, że mogą stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Korzystanie z usług Prywatny Gabinet Stomatologiczny Tatiana Sokołowska jest dobrowolne jednak świadcząc usługi zdrowotne jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa w tym do ustalenia Pana/i tożsamości. Brak podania danych będzie skutkował odmową rezerwacji wizyty lub udzielenia świadczenia.

Ze względów rachunkowych i podatkowych podanie przez Pana/ią danych jest wymagane przepisami prawa. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości wystawienia faktury.

Brak podania numeru telefonu lub e-mail (podawanych dobrowolnie) będzie skutkował brakiem możliwości kontaktu ze strony Prywatny Gabinet Stomatologiczny Tatiana Sokołowska, odwołania wizyty tym trybem (sms, mail).

Ma Pan/i prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych (w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO).

Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: wobec przetwarzania danych osobowych opartego na wypełnianiu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją; wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego – w dowolnym momencie.
Chcąc skorzystać z uprawnień prosimy aby skontaktował się Pan/i z nami w następujący sposób: drogą mailową: gabinet@tsokolowska.pl, lub telefonicznie tel. (67)26-13-559. W celu uzyskania dostępu do danych ich modyfikacji lub usunięcia prosimy umówić się na spotkanie osobiście w celu weryfikacji danych przez osobę upoważnioną.

Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, Pan/i iż przetwarzanie Pana/i danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dla osób kontaktujących się z PRYWATNY GABINET STOMATOLOGICZNY TATIANA SOKOŁOWSKA telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego:

1. Administrator

Administratorem Pana/i danych osobowych jest PRYWATNY GABINET STOMATOLOGICZNY TATIANA SOKOŁOWSKA, ul. Długa 1A, 62-110 Damasławek, NIP: 766-114-02-85 („Prywatny Gabinet Stomatologiczny Tatiana Sokołowska” lub „Administrator”).

2. Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże:

a) podanie danych wskazanych na formularzu kontaktowym jest niezbędne w celu wysłania formularza i otrzymania odpowiedzi na zapytanie przesłane za jego pośrednictwem,

b) podanie adresu e-mail jest niezbędne w celu otrzymania odpowiedzi na zapytanie przesłane mailem,

c) podanie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu jest niezbędne w celu umówienia wizyty telefonicznie,

d) podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu jest niezbędne w celu umówienia wizyty za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy Państwa dane?

Będziemy przetwarzać podane przez Państwa dane osobowe na podstawie i w celu:

a) podjęcia działań przed zawarciem umowy na Państwa żądanie, czyli w celu umówienia wizyty,

b) zgody na przetwarzanie danych – dane o stanie zdrowia (w postaci informacji o problemie zdrowotnym mającym stanowić przedmiot wizyty), podawane podczas umawiania wizyty (telefonicznie i/lub za pośrednictwem poczty elektronicznej/formularza kontaktowego), przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie przez Prywatny Gabinet Stomatologiczny Tatiana Sokołowska podanych danych w celu umówienia wizyty,

c) zgody na przetwarzanie danych – kontaktując się z Prywatny Gabinet Stomatologiczny Tatiana Sokołowska za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez Prywatny Gabinet Stomatologiczny Tatiana Sokołowska podanych danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.

4. Zgoda na przetwarzanie danych

Wyrażona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych może być w dowolnym momencie cofnięta, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie przed cofnięciem; zgodę można cofnąć przesyłając stosowną informację na adres mailowy Administratora: gabinet@tsokolowska.pl.

5. Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Dane osobowe przechowujemy:

a) w przypadku przetwarzania danych jedynie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, dane będą usuwane (wraz z wiadomością e-mail i/lub wiadomością przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego) po upływie 6 miesięcy od udzielenia odpowiedzi na pytanie/ostatniego kontaktu z pytającym,

b) w przypadku przetwarzania danych na potrzeby umówienia wizyty:

– dane potencjalnego pacjenta, tj. osoby, która nie korzystała jeszcze z usług Prywatny Gabinet Stomatologiczny Tatiana Sokołowska i umawia się na wizytę po raz pierwszy, usuwane będą w terminie 6 miesięcy od daty, w której wizyta miała się odbyć;

– dane pacjenta – zasady przetwarzania danych osobowych Pacjentów, tj. osób korzystających z usług Prywatny Gabinet Stomatologiczny Tatiana Sokołowska, w tym okresy przechowywania danych osobowych zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, przedstawiane są każdemu pacjentowi przed skorzystaniem z usługi oraz dostępne są w zakładce

6. Czy przekazujemy komuś Państwa dane?

Nikomu nie udostępniamy Państwa danych. Dane powierzamy do przetwarzania podmiotom, z których usług korzystamy w związku z ich przetwarzaniem (na podstawie art. 28 RODO), w szczególności dostawcom usług IT – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług (np. w zakresie niezbędnym do korzystania z formularza kontaktowego).

7. Profilowanie

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

8. Jakie przysługują Państwu prawa?

Macie Państwo prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych (w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO). Przysługujące uprawnienia można wykonać przesyłając stosowną informację na adres mailowy Administratora: gabinet@tsokolowska.pl.

Macie Państwo także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie, iż przetwarzanie dotyczących Was danych osobowych narusza przepisy RODO.

9. Prawo wniesienia sprzeciwu:

Macie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: wobec (i w razie) przetwarzania danych osobowych opartego na wypełnianiu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją; wobec (i w razie) przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego – w dowolnym momencie. Sprzeciw można wnieść składając osobiście lub przesyłając stosowną informację na adres mailowy Administratora: gabinet@tsokolowska.pl.